green games

 

 

ssko

 

 

Zelene igre

Popuni i ucestvuj u nagradnoj igri (27 maj – 1 jun Olimpijski park Budva)

 

kviz dugme

 Odigraj kviz na našem promotivnom štandu i osvoji nagradu!

O PROJEKTU

Na osnovu Elaborata o društveno – ekonomskoj opravdanosti organizacije Igara malih zemalja Evrope 2019, a u skladu sa strategijom i jasnim opredjeljenjem olimpijskog pokreta da se kroz sport, posebno organizacijom sportskih događaja, promoviše održivost i zaštita životne sredine, Crnogorski olimpijski komitet donio je program “Zelene igre”, u skladu sa kojim će se Igre malih zemalja Evrope 2019. organizovati i na osnovu čijih načela će se sprovoditi sve dalje organizacione  aktivnosti COK-a.

Projekat Zelene igre je podržao Međunarodni olimpijski komitet kroz program Olimpijske solidarnosti a  temelji se  na načelima Strategije Međunarodnog olimpijskog komiteta o održivosti i zaštiti životne sredine, a realizuje se uz pomoć UNDP i  Ministarstva turizma i održivog razvoja.

Zelene Igre program sastoji se iz tri dijela:

 • Izrade ekoloških standarda koji se tiču organizacije sportskih događaja i edukacija
 • Promocija
 • Organizaciju Igara u skladu sa programom Zelene Igre

Izrada ekoloških standarda kod organizacije sportskih događaja

U saradnji sa UNDP Ministarstvom održivog razvoja i turizma, relevantinim stručnjacima i organizacijama iz ekologije i zaštite životne sredine napravićemo upustvo za organizaciju sportskih takmičenja (indoor i outdoor) koje je neophodno ispoštvati kako bi se ista organizovala bez negativnog uticaja na životnu sredinu. Upustvo će sadržati sve važne segmente kao što su:

 • Upravljanje otpadom
 • Grijanje i hlađenje (solarna energija, Izbjegavanje sala koje se griju na ugalj i ulje,)
 • Manje štampanja (Elektronska komunikacija i zapisnici sa takmičenja)
 • Čišćenje i održavanje objekata sa sredstvima koja ne zagađuju životnu sredinu
 • Smanjenju upotrebe motornih vozila (hibridna vozila)
 • Organizovanju takmičenja po danu (dnevna svjetlost)
 • Organizovanju takmičenja u vremenu kad nije potrebno grijanje odnosno hlađenje

Upustvo za organizaciju sportskih takmičenja   izradićemo kroz jednostavnu formu kombinacije slika i zanimljivog teksta, objasniti suštinu i značaj zaštite životne sredine. Uputstvo će biti uradjeno u elektronskoj i papirnoj verziji, i biće dostavljeno svim sportskim i NVO organizacijama u Crnoj Gori. Elektronska verzija biće postavljenja na glavnoj stranici sajta COK-a.

Edukacija

 

Vezano za Igre malih zemalja Evrope 2019 Crnogorski olimpijski komitet kao glavni nosilac ovog projekta za potrebe organizaije Igara angažovaće:

 • Preko 500 volontera
 • Preko 250 članova saveza i klubova

Da bi odgovorili potrebama organizacije Igara 2019, sva angažovana lica proći će obuku čiji će sastavni dio biti i Zeleni aspekt Igara.  Edukacija podrazumijeva upoznavanje uključenih/povezanih osoba sa standardima koji će se ispoštovati kod same organizacije Igara.

Cilj nam je da svi nacionalni savezi, i njihov tehnički kadar prođu obuku i da usvoje navedena rješenja i preporuke, te da ih implementiraju prilikom organizacije svih budućih dodgađaja u Crnoj Gori.

 

 

Promotivne aktivnosti

 

Pored toga što će svi učesnici Igara usvojiti i prenositi dalja iskustva iz ovog programa veoma značajnu ulogu imaće medji i kompletna promotivna kampanja.

S obrzirom da će  Igre malih zemalja Evrope okupit preko 200 novinara iz 9 zemalja,  oko 2.000 osoba od čega 1.500 van granica Crne Gore,  ove promotivne aktivnosti imaće širi aspekt od nacionalnog. Takođe očekujemo uključivanje Olimpijskog kanala u dijelu promocije Igara što će umnogome povećati vidljivost Igara na globalnom nivou.

Promocija Zelenih igara odvijaće se u nekoliko pravaca:

 • Brendiranje Igara malih zemalja Evrope 2019
 • Takmičenja u znanju iz oblasti ekologije

Brendiranje Igara malih zemalja Evrope 2019

Ideja je da se u kompletan vizuelni indentit Igara malih zemlja Evrope 2019 inkorporira i vizual Zelene igre sa sloganom i logoom. Trenutno smo u fazi razrade vizuelnog indentiteta Igara sa logom i sloganom HOW BIG WE ARE, nakon čega  ćemo uvezati Zelene igre. Za Igre 2019 opredijeljen je značajan budžet za promociju Igara koji se sastvoji iz:

 • Brendinga gradova domaćina
 • Brendinga Olimpijskog sela
 • Brendinga sportskih objekata
 • Bilborda
 • Postera
 • Online promocija

Smatramo da će ovim uvezivanjem i vizuelni indetit Igara dobiti na značaju, jer će slati jednu univerzalnu poruku koja se tiče zaštite životne sredine, što je globano jedna od najvećih opasnosti za čovječanstvo.

Takmičenje u znanju iz oblasti ekologije

Takmičenje u znanju iz oblasti ekologije biće namijenjeno samo za akreditovana lica ali i onima koje popune Izjavu. U Olimpijskom parku biće organizovan štand Zelene igre, na kome će se promovisati značaj zaštite životne sredine. Za potrebe takmičenja u znanju napravićemo online kviz na kome će biti mogućnost više odgovora. Svi učesnici kviza dobiće neku od nagrada a oni najuspješniji takmičiće se za glavnu, vrijednu nagradu.

Na ovaj način informisaćemo učesnike, prije svega sportiste o značaju zaštite životne sredine.

Organizaciju Igara u skladu sa programom Zelene Igre

 

Sama organizacija Igara sprovodiće se u skladu sa pravilima međunarodnih federacija, uvažavajući ekološke standarde propisanim ovim projektom sa posebnim akcentom na sljedeće aktivnosti:

 • Voda sa česme vs flaširana voda

Istraživanja su pokazala da je voda sa česme često boljeg hemijskog sastava nego flaširana voda, posebno ona u plastičnoj ambalaži. Plastična ambalaža koja ostaje korištenjem flaširane vode sama po sebi negativno utiče na životno sredinu. Ideja je da svi učesnici Igara 2019 dobiju od Organizacionog komiteta specijalno urađene i izbrendirane bočice za vodu, urađene od biorazgradive plastike, sa porukama o značaju zaštite zivotne sredine.

Na svim borilištima biće specijalno i postavljene napravljene točilice sa vodom, koje bi rashlađivale vodu kako bi se sportsiti adekvatno hidrirali.

 • Upravljanje otpadom

U Selu, gdje će biti smješteni svi sportisti i oficijelna lica biće postavljeni kontejneri i kante za smeće u kojima će se prilikom odlaganja otpada sortirati otpad na plastiku, organski, papir i ostalo.

 • Sportsko selo – zona bez auta            

U selu, za vrijeme Igara neće biti dozvoljen transport vozilima osim vozilima na elekrični i hibridni pogon. Hotel Slovenska plaza već posjeduje dovoljan broj elektirčnih vozila i potrebno je samo njihovo brendiranja. Organizacioni komitet će obezbijediti preko ugovora sa Toyotom ostaatk neophodnih vozila na hibridni pogon.

 • Solarno grijanje

Hotelsko naselje  Slovenska plaza će biti za potrebe Igara pretvoren u Selo ima već instaliran sistem za solarno grijanje vode. Mi ćemo kao organitatori Igara ukazati da sva topla voda u hotelu je grijana putem solarne energie.

 

Be fair by nature

 

Na osnovu Elaborata o društveno – ekonomskoj opravdanosti organizacije Igara malih zemalja Evrope 2019, a u skladu sa strategijom i jasnim opredjeljenjem olimpijskog pokreta da se kroz sport, posebno organizacijom sportskih događaja, promoviše održivost i zaštita životne sredine, Crnogorski olimpijski komitet donio je program “Zelene igre”, u skladu sa kojim će se Igre malih zemalja Evrope 2019. organizovati i na osnovu čijih načela će se sprovoditi sve dalje organizacione  aktivnosti COK-a.

Ovaj program se temelji na načelima Strategije Međunarodnog olimpijskog komiteta o održivosti i zaštiti životne sredine, kao i na strategiji Ministarstva turizma i održivog razvoja Vlade Crne Gore.

Projekat COK-a - “Nije igra samo na terenu - budi fer i prema pririodi” koji je  promovisao sport i njegovu ulogu u zaštiti životne sredine ocijenjen je kao jedan od najboljih projekata iz te oblasti u okviru Olimpijske solidarnosti Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Slogan “Zelenih igara” biće - Prirodno je biti fer (Be fair by nature).

Pod tim sloganom, izradiće se uputstvo za organizaciju sportskih takmičenja, koje je neophodno ispoštvati kako bi se organizovala i održala bez negativnog uticaja na životnu sredinu.

U saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, relevantinim stručnjacima i organizacijama iz ekologije i zaštite životne sredine napraviće se upustvo za organizaciju sportskih takmičenja, koje je neophodno ispoštvati kako bi se organizovala bez negativnog uticaja na životnu sredinu. Kao glavni nosilac ovog projekta, Crnogorski olimpijski komitet će za potrebe organizacije Igara MNE2019 angažovati preko 500 volontera, preko 250 članova saveza i klubova, te 50-ak službenika iz pet crnogorskih opština koji rade u sportu, koji će proći obuku čiji će sastavni dio biti i ZELENI aspekt Igara MNE2019.  

Cilj edukacije, ali i kompletnog projekta, je da svi nacionalni savezi, i njihov tehnički kadar prođu obuku i da usvoje navedena rješenja i preporuke, te da ih implementiraju prilikom organizacije svih budućih dodgađaja u Crnoj Gori. 

 

 

brosura zelene igre 1
 
 
 
 

green games logo za sajt

ssko

 

 

undp

 

 

ministarstvo-turizma